โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 4.65 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 74.42 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 71
ร้อยละ 2.41 % 0.00 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 85.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 31
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 19.51 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 4 2 27 0 0 134
ร้อยละ 2.40 % 1.20 % 16.17 % 0.00 % 0.00 % 80.24 %

126 : 2 , 2 , 19 , 0 , 0 , 103...1.59 , 1.59 , 15.08 , 0.00 , 0.00 , 81.75 = 23 : 18.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76%

Powered By www.thaieducation.net