โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 4 1 0 1 19
ร้อยละ 16.67 % 13.33 % 3.33 % 0.00 % 3.33 % 63.33 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 4 1 7 0 1 28
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 17.07 % 0.00 % 2.44 % 68.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 9 5 8 0 2 47
ร้อยละ 12.68 % 7.04 % 11.27 % 0.00 % 2.82 % 66.20 %

71 : 9 , 5 , 8 , 0 , 2 , 47...12.68 , 7.04 , 11.27 , 0.00 , 2.82 , 66.20 = 24 : 33.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80%

Powered By www.thaieducation.net