โรงเรียนวัดโชติการาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 62
ร้อยละ 2.90 % 4.35 % 2.90 % 0.00 % 0.00 % 89.86 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 14 1 24 0 0 201
ร้อยละ 5.83 % 0.42 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 83.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 7 2 9 1 0 93
ร้อยละ 6.25 % 1.79 % 8.04 % 0.89 % 0.00 % 83.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 421 คน
จำนวน(คน) 23 6 35 1 0 356
ร้อยละ 5.46 % 1.43 % 8.31 % 0.24 % 0.00 % 84.56 %

309 : 16 , 4 , 26 , 0 , 0 , 263...5.18 , 1.29 , 8.41 , 0.00 , 0.00 , 85.11 = 46 : 14.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 421 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44%

Powered By www.thaieducation.net