โรงเรียนวัดโชติการาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 61
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 2.90 % 0.00 % 0.00 % 88.41 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 18 3 20 1 0 199
ร้อยละ 7.47 % 1.24 % 8.30 % 0.41 % 0.00 % 82.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 9 3 8 1 0 91
ร้อยละ 8.04 % 2.68 % 7.14 % 0.89 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 422 คน
จำนวน(คน) 30 9 30 2 0 351
ร้อยละ 7.11 % 2.13 % 7.11 % 0.47 % 0.00 % 83.18 %

310 : 21 , 6 , 22 , 1 , 0 , 260...6.77 , 1.94 , 7.10 , 0.32 , 0.00 , 83.87 = 50 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 422 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82%

Powered By www.thaieducation.net