โรงเรียนบ้านประสุข (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 51
ร้อยละ 1.64 % 1.64 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 83.61 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 2 2 13 0 0 145
ร้อยละ 1.23 % 1.23 % 8.02 % 0.00 % 0.00 % 89.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 67
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 85.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 5 3 30 0 0 263
ร้อยละ 1.66 % 1.00 % 9.97 % 0.00 % 0.00 % 87.38 %

223 : 3 , 3 , 21 , 0 , 0 , 196...1.35 , 1.35 , 9.42 , 0.00 , 0.00 , 87.89 = 27 : 12.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.62%

Powered By www.thaieducation.net