โรงเรียนบ้านประสุข (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 3 2 8 0 1 49
ร้อยละ 4.76 % 3.17 % 12.70 % 0.00 % 1.59 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 8 2 13 0 0 143
ร้อยละ 4.82 % 1.20 % 7.83 % 0.00 % 0.00 % 86.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 64
ร้อยละ 3.90 % 0.00 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 83.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 14 4 31 0 1 256
ร้อยละ 4.58 % 1.31 % 10.13 % 0.00 % 0.33 % 83.66 %

229 : 11 , 4 , 21 , 0 , 1 , 192...4.80 , 1.75 , 9.17 , 0.00 , 0.44 , 83.84 = 37 : 16.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.34%

Powered By www.thaieducation.net