โรงเรียนบ้านละโว้ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 47
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 3 5 16 0 0 99
ร้อยละ 2.44 % 4.07 % 13.01 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 1 12 0 0 44
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 6 8 34 0 0 190
ร้อยละ 2.52 % 3.36 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 79.83 %

180 : 5 , 7 , 22 , 0 , 0 , 146...2.78 , 3.89 , 12.22 , 0.00 , 0.00 , 81.11 = 34 : 18.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.17%

Powered By www.thaieducation.net