โรงเรียนบ้านละโว้ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 45
ร้อยละ 8.62 % 1.72 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 77.59 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 5 2 18 0 0 98
ร้อยละ 4.07 % 1.63 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 79.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 1 12 0 0 37
ร้อยละ 5.66 % 1.89 % 22.64 % 0.00 % 0.00 % 69.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 13 4 37 0 0 180
ร้อยละ 5.56 % 1.71 % 15.81 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %

181 : 10 , 3 , 25 , 0 , 0 , 143...5.52 , 1.66 , 13.81 , 0.00 , 0.00 , 79.01 = 38 : 20.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net