โรงเรียนบ้านละโว้ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 6 2 4 0 0 45
ร้อยละ 10.53 % 3.51 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 6 3 18 0 0 96
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 37
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 24.53 % 0.00 % 0.00 % 69.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 14 6 35 0 0 178
ร้อยละ 6.01 % 2.58 % 15.02 % 0.00 % 0.00 % 76.39 %

180 : 12 , 5 , 22 , 0 , 0 , 141...6.67 , 2.78 , 12.22 , 0.00 , 0.00 , 78.33 = 39 : 21.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61%

Powered By www.thaieducation.net