โรงเรียนบ้านโนนรัง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 4 4 0 0 36
ร้อยละ 10.20 % 8.16 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 73.47 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 17 12 15 0 0 114
ร้อยละ 10.76 % 7.59 % 9.49 % 0.00 % 0.00 % 72.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 6 7 10 0 0 60
ร้อยละ 7.23 % 8.43 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 72.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 28 23 29 0 0 210
ร้อยละ 9.66 % 7.93 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %

207 : 22 , 16 , 19 , 0 , 0 , 150...10.63 , 7.73 , 9.18 , 0.00 , 0.00 , 72.46 = 57 : 27.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net