โรงเรียนบ้านโนนรัง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 6 4 5 0 0 34
ร้อยละ 12.24 % 8.16 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 69.39 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 21 13 19 0 0 105
ร้อยละ 13.29 % 8.23 % 12.03 % 0.00 % 0.00 % 66.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 6 6 10 0 0 61
ร้อยละ 7.23 % 7.23 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 73.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 33 23 34 0 0 200
ร้อยละ 11.38 % 7.93 % 11.72 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %

207 : 27 , 17 , 24 , 0 , 0 , 139...13.04 , 8.21 , 11.59 , 0.00 , 0.00 , 67.15 = 68 : 32.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03%

Powered By www.thaieducation.net