โรงเรียนบ้านโนนรัง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 6 4 5 0 0 33
ร้อยละ 12.50 % 8.33 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 22 13 19 0 0 108
ร้อยละ 13.58 % 8.02 % 11.73 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 6 6 10 0 0 63
ร้อยละ 7.06 % 7.06 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 74.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 295 คน
จำนวน(คน) 34 23 34 0 0 204
ร้อยละ 11.53 % 7.80 % 11.53 % 0.00 % 0.00 % 69.15 %

210 : 28 , 17 , 24 , 0 , 0 , 141...13.33 , 8.10 , 11.43 , 0.00 , 0.00 , 67.14 = 69 : 32.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85%

Powered By www.thaieducation.net