โรงเรียนบ้านโนนรัง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 5 4 4 0 0 35
ร้อยละ 10.42 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 72.92 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 23 13 17 0 0 109
ร้อยละ 14.20 % 8.02 % 10.49 % 0.00 % 0.00 % 67.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 6 7 10 0 0 62
ร้อยละ 7.06 % 8.24 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 72.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 295 คน
จำนวน(คน) 34 24 31 0 0 206
ร้อยละ 11.53 % 8.14 % 10.51 % 0.00 % 0.00 % 69.83 %

210 : 28 , 17 , 21 , 0 , 0 , 144...13.33 , 8.10 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 68.57 = 66 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17%

Powered By www.thaieducation.net