โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 45
ร้อยละ 2.04 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 3 2 8 0 0 129
ร้อยละ 2.11 % 1.41 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 90.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 7 5 17 0 0 34
ร้อยละ 11.11 % 7.94 % 26.98 % 0.00 % 0.00 % 53.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 11 9 26 0 0 208
ร้อยละ 4.33 % 3.54 % 10.24 % 0.00 % 0.00 % 81.89 %

191 : 4 , 4 , 9 , 0 , 0 , 174...2.09 , 2.09 , 4.71 , 0.00 , 0.00 , 91.10 = 17 : 8.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11%

Powered By www.thaieducation.net