โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 47
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 3 1 9 0 0 130
ร้อยละ 2.10 % 0.70 % 6.29 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 3 2 8 0 0 52
ร้อยละ 4.62 % 3.08 % 12.31 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 7 5 18 0 0 229
ร้อยละ 2.70 % 1.93 % 6.95 % 0.00 % 0.00 % 88.42 %

194 : 4 , 3 , 10 , 0 , 0 , 177...2.06 , 1.55 , 5.15 , 0.00 , 0.00 , 91.24 = 17 : 8.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58%

Powered By www.thaieducation.net