โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 4 2 0 0 40
ร้อยละ 6.12 % 8.16 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 122
ร้อยละ 3.62 % 1.45 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 88.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 3 2 8 0 0 51
ร้อยละ 4.69 % 3.13 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 11 8 19 0 0 213
ร้อยละ 4.38 % 3.19 % 7.57 % 0.00 % 0.00 % 84.86 %

187 : 8 , 6 , 11 , 0 , 0 , 162...4.28 , 3.21 , 5.88 , 0.00 , 0.00 , 86.63 = 25 : 13.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14%

Powered By www.thaieducation.net