โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 97.83 %
ระดับประถมศึกษา
401
จำนวน(คน) 6 11 61 5 6 312
ร้อยละ 1.50 % 2.74 % 15.21 % 1.25 % 1.50 % 77.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
116
จำนวน(คน) 5 2 15 2 0 92
ร้อยละ 4.31 % 1.72 % 12.93 % 1.72 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 563 คน
จำนวน(คน) 11 13 77 7 6 449
ร้อยละ 1.95 % 2.31 % 13.68 % 1.24 % 1.07 % 79.75 %

447 : 6 , 11 , 62 , 5 , 6 , 357...1.34 , 2.46 , 13.87 , 1.12 , 1.34 , 79.87 = 90 : 20.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 563 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25%

Powered By www.thaieducation.net