โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 9 0 5 0 0 33
ร้อยละ 19.15 % 0.00 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %
ระดับประถมศึกษา
398
จำนวน(คน) 21 14 41 1 0 321
ร้อยละ 5.28 % 3.52 % 10.30 % 0.25 % 0.00 % 80.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 8 0 18 0 0 92
ร้อยละ 6.78 % 0.00 % 15.25 % 0.00 % 0.00 % 77.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 563 คน
จำนวน(คน) 38 14 64 1 0 446
ร้อยละ 6.75 % 2.49 % 11.37 % 0.18 % 0.00 % 79.22 %

445 : 30 , 14 , 46 , 1 , 0 , 354...6.74 , 3.15 , 10.34 , 0.22 , 0.00 , 79.55 = 91 : 20.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 563 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78%

Powered By www.thaieducation.net