โรงเรียนบ้านยางวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 57
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 83.82 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 4 2 17 0 0 121
ร้อยละ 2.78 % 1.39 % 11.81 % 0.00 % 0.00 % 84.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 3 0 9 0 0 69
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 293 คน
จำนวน(คน) 10 2 34 0 0 247
ร้อยละ 3.41 % 0.68 % 11.60 % 0.00 % 0.00 % 84.30 %

212 : 7 , 2 , 25 , 0 , 0 , 178...3.30 , 0.94 , 11.79 , 0.00 , 0.00 , 83.96 = 34 : 16.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 293 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70%

Powered By www.thaieducation.net