โรงเรียนบ้านยางวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 54
ร้อยละ 8.96 % 1.49 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 80.60 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 4 2 15 1 0 123
ร้อยละ 2.76 % 1.38 % 10.34 % 0.69 % 0.00 % 84.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 72
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 12 3 27 1 0 249
ร้อยละ 4.11 % 1.03 % 9.25 % 0.34 % 0.00 % 85.27 %

212 : 10 , 3 , 21 , 1 , 0 , 177...4.72 , 1.42 , 9.91 , 0.47 , 0.00 , 83.49 = 35 : 16.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.73%

Powered By www.thaieducation.net