โรงเรียนบ้านยางวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 55
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 13 1 18 2 0 110
ร้อยละ 9.03 % 0.69 % 12.50 % 1.39 % 0.00 % 76.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 4 0 9 1 0 64
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 11.54 % 1.28 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 18 1 37 3 0 229
ร้อยละ 6.25 % 0.35 % 12.85 % 1.04 % 0.00 % 79.51 %

210 : 14 , 1 , 28 , 2 , 0 , 165...6.67 , 0.48 , 13.33 , 0.95 , 0.00 , 78.57 = 45 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 20.49%

Powered By www.thaieducation.net