โรงเรียนบ้านโนนยอ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 61
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.39 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 0 0 6 3 0 167
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.41 % 1.70 % 0.00 % 94.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 0 0 8 2 0 82
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 2.17 % 0.00 % 89.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 1 0 14 5 0 310
ร้อยละ 0.30 % 0.00 % 4.24 % 1.52 % 0.00 % 93.94 %

238 : 1 , 0 , 6 , 3 , 0 , 228...0.42 , 0.00 , 2.52 , 1.26 , 0.00 , 95.80 = 10 : 4.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06%

Powered By www.thaieducation.net