โรงเรียนวัดสองพี่น้อง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 29
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 6 0 10 0 0 111
ร้อยละ 4.72 % 0.00 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 87.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 5 2 7 0 0 43
ร้อยละ 8.77 % 3.51 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 12 3 21 0 0 183
ร้อยละ 5.48 % 1.37 % 9.59 % 0.00 % 0.00 % 83.56 %

162 : 7 , 1 , 14 , 0 , 0 , 140...4.32 , 0.62 , 8.64 , 0.00 , 0.00 , 86.42 = 22 : 13.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44%

Powered By www.thaieducation.net