โรงเรียนวัดสองพี่น้อง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 26
ร้อยละ 11.43 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 115
ร้อยละ 2.36 % 0.79 % 6.30 % 0.00 % 0.00 % 90.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 1 7 0 0 45
ร้อยละ 7.02 % 1.75 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 11 3 19 0 0 186
ร้อยละ 5.02 % 1.37 % 8.68 % 0.00 % 0.00 % 84.93 %

162 : 7 , 2 , 12 , 0 , 0 , 141...4.32 , 1.23 , 7.41 , 0.00 , 0.00 , 87.04 = 21 : 12.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07%

Powered By www.thaieducation.net