โรงเรียนวัดสองพี่น้อง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 31
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 7 0 12 0 0 108
ร้อยละ 5.51 % 0.00 % 9.45 % 0.00 % 0.00 % 85.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 46
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 80.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 13 1 21 0 0 185
ร้อยละ 5.91 % 0.45 % 9.55 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %

163 : 9 , 1 , 14 , 0 , 0 , 139...5.52 , 0.61 , 8.59 , 0.00 , 0.00 , 85.28 = 24 : 14.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.91%

Powered By www.thaieducation.net