โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 36
ร้อยละ 13.95 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 11 1 9 0 0 107
ร้อยละ 8.59 % 0.78 % 7.03 % 0.00 % 0.00 % 83.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 63
ร้อยละ 6.94 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 22 1 14 0 0 206
ร้อยละ 9.05 % 0.41 % 5.76 % 0.00 % 0.00 % 84.77 %

171 : 17 , 1 , 10 , 0 , 0 , 143...9.94 , 0.58 , 5.85 , 0.00 , 0.00 , 83.63 = 28 : 16.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23%

Powered By www.thaieducation.net