โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 34
ร้อยละ 18.60 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 17 2 13 0 0 97
ร้อยละ 13.18 % 1.55 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 75.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 11 1 7 0 0 53
ร้อยละ 15.28 % 1.39 % 9.72 % 0.00 % 0.00 % 73.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 36 3 21 0 0 184
ร้อยละ 14.75 % 1.23 % 8.61 % 0.00 % 0.00 % 75.41 %

172 : 25 , 2 , 14 , 0 , 0 , 131...14.53 , 1.16 , 8.14 , 0.00 , 0.00 , 76.16 = 41 : 23.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59%

Powered By www.thaieducation.net