โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 1 7 0 0 29
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 12 1 14 0 0 77
ร้อยละ 11.54 % 0.96 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 74.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 43
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 12.96 % 0.00 % 0.00 % 79.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 18 4 28 0 0 149
ร้อยละ 9.05 % 2.01 % 14.07 % 0.00 % 0.00 % 74.87 %

145 : 16 , 2 , 21 , 0 , 0 , 106...11.03 , 1.38 , 14.48 , 0.00 , 0.00 , 73.10 = 39 : 26.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.13%

Powered By www.thaieducation.net