โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 10
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 31
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 5 0 11 0 0 41
ร้อยละ 8.77 % 0.00 % 19.30 % 0.00 % 0.00 % 71.93 %

57 : 5 , 0 , 11 , 0 , 0 , 41...8.77 , 0.00 , 19.30 , 0.00 , 0.00 , 71.93 = 16 : 28.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07%

Powered By www.thaieducation.net