โรงเรียนห้วยบงวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 14
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 30.43 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 5 7 0 0 65
ร้อยละ 3.75 % 6.25 % 8.75 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 5 5 20 0 0 118
ร้อยละ 3.38 % 3.38 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 79.73 %

103 : 5 , 5 , 14 , 0 , 0 , 79...4.85 , 4.85 , 13.59 , 0.00 , 0.00 , 76.70 = 24 : 23.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27%

Powered By www.thaieducation.net