โรงเรียนห้วยบงวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 2 7 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 8.70 % 30.43 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 1 4 10 1 0 65
ร้อยละ 1.23 % 4.94 % 12.35 % 1.23 % 0.00 % 80.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 39
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 2 6 23 1 0 118
ร้อยละ 1.33 % 4.00 % 15.33 % 0.67 % 0.00 % 78.67 %

104 : 1 , 6 , 17 , 1 , 0 , 79...0.96 , 5.77 , 16.35 , 0.96 , 0.00 , 75.96 = 25 : 24.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33%

Powered By www.thaieducation.net