โรงเรียนห้วยบงวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 6 1 2 11
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 26.09 % 4.35 % 8.70 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 1 5 12 0 7 56
ร้อยละ 1.23 % 6.17 % 14.81 % 0.00 % 8.64 % 69.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 5 0 4 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.87 % 0.00 % 8.70 % 80.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 3 6 23 1 13 104
ร้อยละ 2.00 % 4.00 % 15.33 % 0.67 % 8.67 % 69.33 %

104 : 3 , 6 , 18 , 1 , 9 , 67...2.88 , 5.77 , 17.31 , 0.96 , 8.65 , 64.42 = 37 : 35.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67%

Powered By www.thaieducation.net