โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 6 2 4 0 0 28
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 9 2 8 0 0 108
ร้อยละ 7.09 % 1.57 % 6.30 % 0.00 % 0.00 % 85.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 9 1 9 0 0 60
ร้อยละ 11.39 % 1.27 % 11.39 % 0.00 % 0.00 % 75.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 24 5 21 0 0 196
ร้อยละ 9.76 % 2.03 % 8.54 % 0.00 % 0.00 % 79.67 %

167 : 15 , 4 , 12 , 0 , 0 , 136...8.98 , 2.40 , 7.19 , 0.00 , 0.00 , 81.44 = 31 : 18.56ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.33%

Powered By www.thaieducation.net