โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 2 2 0 0 30
ร้อยละ 12.82 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 10 3 10 0 0 107
ร้อยละ 7.69 % 2.31 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 82.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 5 1 6 0 0 64
ร้อยละ 6.58 % 1.32 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 20 6 18 0 0 201
ร้อยละ 8.16 % 2.45 % 7.35 % 0.00 % 0.00 % 82.04 %

169 : 15 , 5 , 12 , 0 , 0 , 137...8.88 , 2.96 , 7.10 , 0.00 , 0.00 , 81.07 = 32 : 18.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96%

Powered By www.thaieducation.net