โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 14
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 80
ร้อยละ 2.25 % 3.37 % 2.25 % 2.25 % 0.00 % 89.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 34
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 2 0 128
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 1.38 % 0.00 % 88.28 %

107 : 3 , 4 , 4 , 2 , 0 , 94...2.80 , 3.74 , 3.74 , 1.87 , 0.00 , 87.85 = 13 : 12.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72%

Powered By www.thaieducation.net