โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 14
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 3 3 2 2 0 80
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 2.22 % 2.22 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 35
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 6 5 5 2 0 129
ร้อยละ 4.08 % 3.40 % 3.40 % 1.36 % 0.00 % 87.76 %

108 : 4 , 4 , 4 , 2 , 0 , 94...3.70 , 3.70 , 3.70 , 1.85 , 0.00 , 87.04 = 14 : 12.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.24%

Powered By www.thaieducation.net