โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 3 2 15 0 0 116
ร้อยละ 2.21 % 1.47 % 11.03 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 2 11 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 2.82 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 81.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 3 6 27 0 0 219
ร้อยละ 1.18 % 2.35 % 10.59 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %

184 : 3 , 4 , 16 , 0 , 0 , 161...1.63 , 2.17 , 8.70 , 0.00 , 0.00 , 87.50 = 23 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12%

Powered By www.thaieducation.net