โรงเรียนท่าลาด (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 61
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %
ระดับประถมศึกษา
246
จำนวน(คน) 9 6 36 0 1 194
ร้อยละ 3.66 % 2.44 % 14.63 % 0.00 % 0.41 % 78.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
127
จำนวน(คน) 4 2 20 0 0 101
ร้อยละ 3.15 % 1.57 % 15.75 % 0.00 % 0.00 % 79.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 443 คน
จำนวน(คน) 17 8 61 0 1 356
ร้อยละ 3.84 % 1.81 % 13.77 % 0.00 % 0.23 % 80.36 %

316 : 13 , 6 , 41 , 0 , 1 , 255...4.11 , 1.90 , 12.97 , 0.00 , 0.32 , 80.70 = 61 : 19.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 443 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64%

Powered By www.thaieducation.net