โรงเรียนท่าลาด (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 7 3 6 0 0 54
ร้อยละ 10.00 % 4.29 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 18 11 32 1 0 180
ร้อยละ 7.44 % 4.55 % 13.22 % 0.41 % 0.00 % 74.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 6 1 19 0 0 105
ร้อยละ 4.58 % 0.76 % 14.50 % 0.00 % 0.00 % 80.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 443 คน
จำนวน(คน) 31 15 57 1 0 339
ร้อยละ 7.00 % 3.39 % 12.87 % 0.23 % 0.00 % 76.52 %

312 : 25 , 14 , 38 , 1 , 0 , 234...8.01 , 4.49 , 12.18 , 0.32 , 0.00 , 75.00 = 78 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 443 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48%

Powered By www.thaieducation.net