โรงเรียนท่าลาด (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 12 0 7 0 0 51
ร้อยละ 17.14 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 72.86 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 21 5 39 1 0 176
ร้อยละ 8.68 % 2.07 % 16.12 % 0.41 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 8 2 20 0 0 101
ร้อยละ 6.11 % 1.53 % 15.27 % 0.00 % 0.00 % 77.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 443 คน
จำนวน(คน) 41 7 66 1 0 328
ร้อยละ 9.26 % 1.58 % 14.90 % 0.23 % 0.00 % 74.04 %

312 : 33 , 5 , 46 , 1 , 0 , 227...10.58 , 1.60 , 14.74 , 0.32 , 0.00 , 72.76 = 85 : 27.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 443 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96%

Powered By www.thaieducation.net