โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 85
ร้อยละ 1.11 % 2.22 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 1 3 4 0 0 111
ร้อยละ 0.84 % 2.52 % 3.36 % 0.00 % 0.00 % 93.28 %

119 : 1 , 3 , 4 , 0 , 0 , 111...0.84 , 2.52 , 3.36 , 0.00 , 0.00 , 93.28 = 8 : 6.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.72%

Powered By www.thaieducation.net