โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 34
ร้อยละ 11.90 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 5 2 16 0 0 77
ร้อยละ 5.00 % 2.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 77.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 8 1 6 0 0 32
ร้อยละ 17.02 % 2.13 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 68.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 18 3 25 0 0 143
ร้อยละ 9.52 % 1.59 % 13.23 % 0.00 % 0.00 % 75.66 %

142 : 10 , 2 , 19 , 0 , 0 , 111...7.04 , 1.41 , 13.38 , 0.00 , 0.00 , 78.17 = 31 : 21.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34%

Powered By www.thaieducation.net