โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 34
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 9 3 8 0 0 80
ร้อยละ 9.00 % 3.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 5 2 4 3 0 32
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 8.70 % 6.52 % 0.00 % 69.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 17 8 12 3 0 146
ร้อยละ 9.14 % 4.30 % 6.45 % 1.61 % 0.00 % 78.49 %

140 : 12 , 6 , 8 , 0 , 0 , 114...8.57 , 4.29 , 5.71 , 0.00 , 0.00 , 81.43 = 26 : 18.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51%

Powered By www.thaieducation.net