โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 8 4 0 0 0 28
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 13 4 11 1 0 71
ร้อยละ 13.00 % 4.00 % 11.00 % 1.00 % 0.00 % 71.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 6 2 7 4 0 28
ร้อยละ 12.77 % 4.26 % 14.89 % 8.51 % 0.00 % 59.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 27 10 18 5 0 127
ร้อยละ 14.44 % 5.35 % 9.63 % 2.67 % 0.00 % 67.91 %

140 : 21 , 8 , 11 , 1 , 0 , 99...15.00 , 5.71 , 7.86 , 0.71 , 0.00 , 70.71 = 41 : 29.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.09%

Powered By www.thaieducation.net