โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 7 1 10 0 12
ร้อยละ 6.25 % 21.88 % 3.13 % 31.25 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 14 5 21 7 5 41
ร้อยละ 15.05 % 5.38 % 22.58 % 7.53 % 5.38 % 44.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 3 1 6 4 3 16
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 18.18 % 12.12 % 9.09 % 48.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 19 13 28 21 8 69
ร้อยละ 12.03 % 8.23 % 17.72 % 13.29 % 5.06 % 43.67 %

125 : 16 , 12 , 22 , 17 , 5 , 53...12.80 , 9.60 , 17.60 , 13.60 , 4.00 , 42.40 = 72 : 57.60ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 56.33%

Powered By www.thaieducation.net