โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 2 0 2 2 25
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 0.00 % 6.45 % 6.45 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 7 11 4 11 65
ร้อยละ 4.85 % 6.80 % 10.68 % 3.88 % 10.68 % 63.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 1 3 1 5 21
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 9.38 % 3.13 % 15.63 % 65.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 6 10 14 7 18 111
ร้อยละ 3.61 % 6.02 % 8.43 % 4.22 % 10.84 % 66.87 %

134 : 5 , 9 , 11 , 6 , 13 , 90...3.73 , 6.72 , 8.21 , 4.48 , 9.70 , 67.16 = 44 : 32.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.13%

Powered By www.thaieducation.net