โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 7 0 0 2 0 20
ร้อยละ 24.14 % 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 4 0 6 2 0 56
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 8.82 % 2.94 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 11 0 6 4 0 76
ร้อยละ 11.34 % 0.00 % 6.19 % 4.12 % 0.00 % 78.35 %

97 : 11 , 0 , 6 , 4 , 0 , 76...11.34 , 0.00 , 6.19 , 4.12 , 0.00 , 78.35 = 21 : 21.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65%

Powered By www.thaieducation.net