โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 56
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 83.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 3 4 9 0 0 73
ร้อยละ 3.37 % 4.49 % 10.11 % 0.00 % 0.00 % 82.02 %

89 : 3 , 4 , 9 , 0 , 0 , 73...3.37 , 4.49 , 10.11 , 0.00 , 0.00 , 82.02 = 16 : 17.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98%

Powered By www.thaieducation.net