โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 5 3 0 0 22
ร้อยละ 3.23 % 16.13 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 9 5 11 0 0 77
ร้อยละ 8.82 % 4.90 % 10.78 % 0.00 % 0.00 % 75.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 10 10 14 0 0 99
ร้อยละ 7.52 % 7.52 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 74.44 %

133 : 10 , 10 , 14 , 0 , 0 , 99...7.52 , 7.52 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 74.44 = 34 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56%

Powered By www.thaieducation.net