โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 3 7 0 0 43
ร้อยละ 3.64 % 5.45 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 6 4 12 1 0 213
ร้อยละ 2.54 % 1.69 % 5.08 % 0.42 % 0.00 % 90.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 8 7 19 1 0 256
ร้อยละ 2.75 % 2.41 % 6.53 % 0.34 % 0.00 % 87.97 %

291 : 8 , 7 , 19 , 1 , 0 , 256...2.75 , 2.41 , 6.53 , 0.34 , 0.00 , 87.97 = 35 : 12.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03%

Powered By www.thaieducation.net